E-Belediye Uygulaması

 

Çiftlerden biri yabancı uyruklu ise ; Türkiye ‘ deki bağlı bulunduğu Konsolosluktan Bekarlık Belgesi , Doğum Belgesi , Evlenme İzin Belgesi alarak Konsolosluğunun bulunduğu İlin Valiliğinden onaylatıp Pasaportuyla birlikte müracaat etmeleri gerekir.

Yabancılar için, yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından; kişinin adını, soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir.

Yabancı resmi makamlarca verilmiş olan evlenme ehliyet belgeleri aşağıda belirtilen şekilde işleme alınır.

A ) Tasdik mecburiyeti olmayan belgeler

Belge, La-Haye Devletler Özel Hukuku çerçevesinde hazırlanan ve ülkemizin de taraf olduğu “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” gereğince Apostille edilmiş ise, belgenin noter onaylı Türkçe çevirisinin yapılmış olması,

• Belgenin, Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan ve ülkemizin de taraf olduğu sözleşmeler gereğince üye ülkelerce düzenlenmiş ve düzenleyen makamın imza ve mührünü taşıması,

• Belge, dış temsilciliğimizin bulunduğu ülkedeki yetkili makamlarca verilmiş ise, belgenin ve usulüne uygun çevirisinin dış temsilciliğimizle onanması,

hallerinde, belgeler makamca bir işleme tabi tutulmaksızın kabul edilerek işleme alınır.

B ) Tasdik işlemine tabi tutulacak belgeler

• Belge yurt dışından alınmış ve müracaat edilen ilde belgeyi veren ülkenin temsilciliği bulunuyorsa, o ülkenin dış temsilciliğinin tasdiki ile noter onaylı Türkçe çevirisinden ve Valilikçe onaylandıktan sonra,

• Belge, müracaat edilen ildeki yabancı ülkenin dış temsilciliğince verilmiş ise, noter onaylı Türkçe çevirisi yapıldıktan ve Valilikçe onaylandıktan sonra,

• Müracaat edilen ilde belgeyi veren ülkenin temsilciliğinin bulunmaması halinde; belgenin o ülkenin Türkiye’deki bir temsilciliğinin tasdiki ile, noter onaylı Türkçe çevirisi yapılıp temsilciliğin bulunduğu Valilikçe onaylandıktan sonra, şayet belge o ülkenin Ankara’daki temsilcilince verilmiş ise noter onaylı Türkçe çevirisi yapıldıktan ve Dışişleri Bakanlığınca onaylandıktan sonra, kabul edilerek işleme alınır.

C ) Diğer yabancı makamlarca verilen belgeler

• Belge, dış temsilciliğimizin bulunmadığı veya Türkiye’de dış temsilciliği olmayan ülke makamlarınca verilmiş ise akredite (ilgili ülke adına işlem yapmakla yetkili) olduğu ülke temsilciliğince tasdiki ile noter onaylı Türkçe çevirisinden sonra, Dışişleri Bakanlığınca onaylanması; akretide olduğu ülke temsilciliğinin bulunmamamsı halinde ise Bakanlıkça verilecek talimata göre işlem tesis edilir.

• Fahri konsolosluklarca tanzim edilen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

Evlendirme Memurluğunca belgelerin doldurulduğundan şüphe edilmesi halinde, Bakanlık aracılığı ve Dışişleri Bakanlığı kanalı ile ilgili devletin temsilciliğine gönderilmek suretiyle doğruluğu tevsik ettirilebilir.

Vatansız, mülteci ve vatandaşlık durumu düzgün olmayanların evlenme ehliyet belgeleri ise, bu yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtildiği üzere, kayıtların tutulduğu makamlarca kişinin tam künyesi ile kayıttaki bilgilere göre evlenmesine engel halinin olup olmadığını belirtir şekilde ve tasdiklenmiş olması gerekir.

“Evlenme ehliyet belgelerinin asılları evlenme dosyasında saklanır.”